Tiếng Việt English 日本
首页 » 产品
腰果出口国

均为本公司的主要产品;核心产品是根据进口商,质量,订单生产的规格有什么根据分类与商业惯例和进口国法规和协议是双方建立了里程碑式的贸易标准一致协议。


地址: 47 Ba Huyen Thanh Quan, 沃德 6, 区 3, 市 HoChiMinh
电话: (84-8) 3930.0785 - 传真: (84-8) 3933.0361
电子邮件: thaonguyen.co.ltd@hcm.fpt.vn - thaonguyenvn@viettel.vn
工場: Thi Vai 村庄, My Xuan 病房, Tan Thanh 区, Ba Ria - Vung Tau 省, Viet Nam
电话: (064) 389.4809 - 传真: (064) 389.4809