+84 898 776 888

Các chứng chỉ

Chất lượng sản phẩm của chúng tôi được đảm bảo với các hệ thống quản lý chất lượng tích hợp và có trách nhiệm với các tổ chức liên quan bao gồm hệ thống ISO, HACCP, FSSC, BRC – là các chứng nhận được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên thế giới và được công nhận ở hầu hết tất cả các nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ

Giấy chứng nhận ISO 22000

Giấy chứng nhận FSSC

Giấy chứng nhận BRC